Internationaal

Op 't Hoog kijkt graag over de grenzen, zo ook voor het adviseren aan mensen met een arbeidsbeperking in het grensgebied. Vandaar dat wij ook onze diensten gaan aanbieden en gaan verleggen richting de Grensstreek in de lijn Valkenswaard, Neerpelt, Lommel en Turnhout.
Daar de reintegratiebedrijven daar nog onvoldoende uitgerust zijn met methodieken om deze mensen te begeleiden gaan wij hen daarin ondersteunen. Het gaat verder dan alleen maar de methodieken introduceren, hiernaast ook ideeen aandragen zodat de mensen met en arbeidsbeperking opnieuw aan het werk komen en blijven (duurzaam).

Het gaat met name dan over het werk dusdanig aanpassen zodat de werknemers met een verworven arbeidsbeperking terug aan de slag kunnen. Over het investeren in de inzetbaarheid van personeel en in een gezond en prettig werkklimaat zodat ziekte en arbeidsbeperkingen voorkomen kunnen worden. Dit alles zou moeten leiden tot een vermindering van het ziekteverzuim en instroom in de ziekteverzekering en een beter bedrijfsresultaat. Tot dusver is een methodiek hier-omtrent in België onbekend. Er is nood aan methodieken om het reïntegratieproces van personen met een verworven arbeidsbeperking te optimaliseren.

Middels een onderzoek werd getracht een zicht te krijgen op het reïntegratiebeleid van de Vlaamse bedrijven. Hiervoor werd specifiek een groep van bedrijven aangesproken, waarvan werd vermoed dat ze hiermee ervaring hebben. De resultaten van de bevraging zijn weliswaar indicatief, maar belangrijk om een beeld te krijgen van het huidige beleid en om vast te stellen welke problemen en noden er bestaan om de reïntegratie te optimaliseren. Dit impliceert wel dat er geen conclusies worden getrokken voor alle Belgische ondernemingen. In de toekomst zou dan ook mogelijke Nederlandse reïntegratie, welke gepositioneerd zijn in de grensstreek een meer vooraanstaan rol van betekenenis op en binnen dit gebied kunnen betekenen.

Reïntegratie van werknemers met een arbeidsbeperking en een duidelijk uitgewerkt beleid komen in België nog maar weinig voor. Verschillende oorzaken spelen hierin een rol:

  • de stijging van de werkloosheid en veranderingen in de arbeidsmarkt: door de grote concurrentie streeft men naar een zo groot mogelijke rendabiliteit en geeft men de voorkeur aan werknemers die beschikken over hun volledige arbeidsgeschiktheid;
  • België heeft op het vlak van bescherming tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten een van de meest complexe en heterogene systemen van Europa en dat voor zowel preventie, vergoeding als herintegratie;
  • het accent in het Belgische beleid ligt voornamelijk op individuele trajectbegeleiding van werkloze of non-actieve personen met een arbeidshandicap of langdurige gezondheidsproblemen naar een nieuwe job op de arbeidsmarkt.

Toch is er interesse voor de situatie van werknemers van wie de inzetbaarheid bedreigd wordt door ziekte of verworven arbeidsbeperking. Bovendien heeft de overheid de laatste jaren enkele wettelijke kaders gecreëerd om de (re)integratie van personen met een arbeidsbeperking te bevorderen. Vanaf 1 oktober 2008 zijn er nieuwe maatregelen rond arbeidsgehandicapten voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Voortaan bepaalt VDAB wie in aanmerking komt voor deze bijzondere ondersteuning bij tewerkstelling en is er geen voorafgaande erkenning door het Vlaams Fonds meer nodig. Net als alle werkzoekenden kunnen mensen met een arbeidshandicap een beroep doen op de basisdiensten van VDAB. Voor velen onder hen volstaat dit al om snel werk te vinden. Maar sommigen hebben het moeilijk om een job te vinden en hebben nood aan gespecialiseerde ondersteuning. Hiervoor werkt VDAB samen met gespecialiseerde diensten voor arbeidsonderzoek (GA), gespecialiseerde trajectbegeleiding (GTB) en gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdiensten (GOB).

Berekend

  • Vlaanderen telt 500.000 arbeidsgehandicapten. 200.000 zijn aan de slag. 300.000 anderen zitten in diverse uitkeringsstelsels.
  • 12 procent van de Belgische bevolking op beroepsactieve leeftijd (tussen 15 en 64 jaar) kampt met een arbeidshandicap.
  • De werkgelegenheidsgraad van personen met een handicap ligt 23 procent lager dan die van de totale bevolking tussen 15 en 64 jaar.
  • 1,5 procent van de werknemers bij de Vlaamse overheid heeft een arbeidshandicap. Tegen 2015 moet dat 4 procent bedragen.
Print deze pagina