Reïntegratie bij eigen of andere werkgever
(ziektewet 2e spoor)

Daar waar de werknemer niet meer terug kan keren in een functie bij de eigen werkgever, wordt er een herplaatsingtraject bij een andere werkgever ingezet. De werknemer krijgt hierbij een persoonlijke coach toegewezen

Wat is 2e spoor re-integratie?
De wet stelt dat u en uw werkgever er bij langdurig verzuim alles aan moeten passende plaatsing binnen het bedrijf te bereiken.
Is dat niet meer mogelijk binnen het eigen bedrijf in de eigen of andere functie dan volgt 2e spoor re-integratie. Extern wordt dan naar een passende plaatsing gezocht en een re-integratiebureau is daarbij behulpzaam.

2e Spoor re-integratie geschiedt in 2 fasen.
In fase 1 schenken we eerst aandacht aan de oorzaken en het verloop van uw situatie. U heeft vast het één en ander meegemaakt. We helpen u uw aandacht en interesse op de toekomst te gaan richten en antwoord te geven op de vraag: 'wie u bent, wat u wilt, wat u kunt en wat uw voor arbeidsmogelijkheden heeft.' Aan de hand van een stappenplan werken we toe naar een compact Persoonsanalyse- en Beroepskeuzeprofiel, dat een helder beeld schetst van uw mogelijkheden, bij u passende beroepen, beroepssectoren, organisaties. U beschikt over een ge-update CV.

Tijdens fase 2 wordt alle aandacht gericht op adequate toeleiding naar passend werk in een passende organisatie. De aanpak verschilt vaak per klant. We zetten een aantal troeven in, zoals bijvoorbeeld deelname aan onze workshop Netwerken, de inzet van onze beroepen- en vacature zoekmachine. We leggen u precies uit hoe dat werkt en bepalen daarnaast met u de strategie, op welke wijze wij de meeste kans op duurzame plaatsing bereiken. De mogelijkheden zijn velerlei; het onderzoeken van de arbeidsmarkt, het opbouwen van een netwerk, het uitvoeren van interviews, het kennismaken met een specifiek werkveld, het leggen van contacten met diverse bureaus, het inschrijven bij speciale werkgerelateerde organisaties, e.d.

Hoe lang duurt het 2e spoor re-integratietraject?
Een 2e spoor re-integratietraject duurt afhankelijk van de situatie en uw leeftijd maximaal 12 maanden. Bent u ziek of arbeidsongeschikt en moet u om die reden gedwongen ander werk zoeken, dan zorgen wij voor een passend re-integratietraject, een 2e spoor traject, en zonodig ander werk. Natuurlijk helpen we u middels coachingsgesprekken. Individuele coaching wordt eventueel afgewisseld met groepsactiviteiten, maar maatwerk blijft hèt uitgangspunt van onze aanpak en uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Met instrumenten als een koersonderzoek, sterkte/zwakte-analyse en 'psychologische' tests stellen we samen een persoonlijk profiel van u op. Uw sollicitatiebrief en CV en uw communicatieve en gespreksvaardigheden moeten natuurlijk optimaal zijn als u werk zoekt. Daar helpen we u zo goed mogelijk mee. Uw eigen intensieve marktbenadering en onze jobhunting doen de rest.

* de verplichting om de werknemer bij een nadere werknemer te re-integreren is gekoppeld aan de loondoorbetalingsverplichtingstermijn van werkgever

* verlenging van de loondoorbetalingsplicht door het UWV na de eerste 104 weken betekent dus ook verlenging van re-integratieplicht bij een andere werkgever

* tussentijdse plaatsing bij een andere werkgever kan worden vormgegeven via detachering of via een arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever

* in beide gevallen blijft de oude arbeidsovereenkomst in stand op grond van artikel 7:629 lid 12 BW gedurende de tijd dat de loondoorbetalingsverplichting bestaat

* het is belangrijk om de verplichtingen van de oude werkgever en de "nieuwe" werkgever, zowel tegenover de werknemer als tegenover elkaar, goed vast te leggen. ( verantwoordelijkheden, hoogte vergoeding voor te werk gestelde werknemer etc.)

* gedurende de re-integratie bij een andere werkgever heeft de werknemer recht op doorbetaling van minimaal zijn ziekengeld bij de oude werkgever, ongeacht de " waarde" van de arbeid die hij/zij verricht.

* als de waarde van de arbeid hoger is dan het ziekengeld, dan dienst de werkgever het hogere salaris door te betalen

* na afloop van de loondoorbetalingsverplichting zijnde partijen "vrij" om nieuwe afspraken te maken over de invulling van het dienstverband.

Werkwijze;
Elk traject wordt gestart met een vrijblijvend intakegesprek. Samen met de cliënt wordt de coachvraag onderzocht en een inventarisatie gemaakt van de situatie en de (omgeving-) factoren die een rol spelen. Tevens is het intakegesprek een goede gelegenheid om over en weer vertrouwen te winnen en te bepalen of de 'klik' er is die bij een vervolgtraject onmisbaar is. Na het intakegesprek wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt in overleg met de cliënt aan de opdrachtgever voorgelegd, voorzien van een opgave van tijd en kosten.

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en vinden op een gezamenlijk gekozen locatie plaats. Aan het slot van elk gesprek wordt er kort geëvalueerd.

Aan het einde van het gehele traject wordt een eindevaluatie gedaan - eventueel in het bijzijn van de opdrachtgever - waarbij eventuele vervolgstappen worden besproken.

Hoelang dient de werkgever re-integratie te stimuleren
De verplichting van de werkgever om inschakeling bij een andere werkgever te bevorderen, duurt voort zolang de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd. Na het einde van de arbeidsovereenkomst, neemt de uitvoeringsinstelling de taak op zich om de re-integratie van de medewerker te bevorderen.

Onder de voorwaarde dat werknemer voor minstens 70% herplaatst / gedetacheerd wordt en gedurende de rest van wachttijd re-integratie spoor 2 nog wordt voortgezet om te zoeken naar een betere passende mogelijkheid voor meer uren, dan zal UWV de reïntegratie-inspanningen wellicht als voldoende beoordelen.

Print deze pagina