Werkwijze

Voordat het IRO traject begint, is er een intakegesprek tussen de cliënt en Op 't Hoog, om gezamenlijk doel en werkwijze vast te stellen. Op basis van dit gesprek maakt Op 't Hoog een trajectvoorstel en stuurt dat, met het aanvraagformulier, naar de betreffende instantie. Het traject kan, na ontvangst van het getekende contract, snel starten.

Het IRO traject start met een inventarisatie van de persoonlijke eigenschappen. Inzicht in de eigen mogelijkheden is belangrijk voor het maken van de juiste keuze. Het IRO traject is een individueel en zeer intensief begeleidingsprogramma, toegesneden op de vragen en behoeften van deze individuele cliënt.

Onderwerpen die tijdens de gesprekken aan de orde komen, hebben betrekking op het zelfbeeld, het opleidings- en arbeidsverleden, de actualiteit van de gemaakte keuzes, waarden en criteria waarop keuzes zijn gebaseerd en het verzamelen van actuele informatie over de arbeidsmarkt.

Ook vindt er een onderzoek plaats, gericht op informatie over persoonlijkheid, capaciteiten en interessen. De resultaten worden uitgebreid besproken. Ook zullen thuis opdrachten worden uitgevoerd. Alle informatie wordt verwerkt in een plan van aanpak. Ondersteund en gecoached door Op 't Hoog gaat de cliënt aan de slag. Het traject is geslaagd als de cliënt duidelijke keuzes kan maken en op grond daarvan in staat is zich scherp te profileren en daarmee een passende, nieuwe functie kan verwerven.

Print deze pagina